Person:
Ганболд, Ууганбаяр

Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Organizational Unit
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль (ХШУИС) нь МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн түүхэн шийдвэрийн дагуу МУИС-ийн хуучин бүрэлдэхүүн болох МТС, МКС, ГГС, ББС, ХХИС, ФЭС зэрэг салбар сургуулиудаас инженер-технологи, хэрэглээний шинжлэх ухааны чиглэлийн сургалтын хөтөлбөр, судлаач багш нар, оюутнуудыг нэгтгэн 2013 оны 12-р сард шинэчлэн байгуулагдсан юм. Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 71-р тогтоолоор баталсан “Тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлийн чиглэл”-д хамаарагдах 40 хөтөлбөрөөс ХШУИС-д 12 хөтөлбөр харъяалагдаж байгаа нь ХШУИС нь МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн нэг гол брэнд болж байна.
Job Title
Ахлах багш
Last Name
Ганболд
First Name
Ууганбаяр
Name
uuganbayar

Search Results

Your search returned no results. Having trouble finding what you're looking for? Try putting quotes around it