Publication:
Гүн сургалтын арга ашигласан Монгол дохионы хэлний хөрвүүлэгч

Thumbnail Image
Date
2022-11-04
Authors
З. Цолмон
Г. Саруул
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Энэ ажлаар Монгол дохионы хэлний анхны орчуулагчийг хүний онцлог цэгүүдийг ашигласан гүн сур- галтын аргаар бий болгов. Компьютер дүрс боловсруулалтын салбарт энэ төрлийн асуудал дээр гүн сур- галтын арга хэрэглэж сургахад их хэмжээний өгөгдөл шаардлагатай байдаг. Одоогоор дэлхийд 300 гаруй дохионы хэл байдаг буюу улс бүр өөрсдийн дохионы хэлтэй байдаг. Бид энэ ажлын хүрээнд Монгол хэлний анхны дохионы хэлний өгөгдлийг үүсгэж ашигласан болно. Бид эхний ээлжинд 10 өгүүлбэрийг илэрхийлсэн дохионы хэлний өндөр чанартай 869 видеог бэлтгэн үүнээс хүний нүүр, цээж, баруун, зүүн га- раас нийтдээ 1662 ширхэг хүний биеийн онцлог цэгүүдийг ашиглан сургасан гүн сургалтын загвар гаргаж авав. Бидний сургасан загвар 96% нарийвчлалтайгаар дохионы хэлийг зөв таньж орчуулдаг болсон.
Description
Keywords
Citation
Collections